Alminnelige salgs og betalingsbetingelser for Sveiseservice AS

General sale and payment for Sveiseservice AS

Norsk

§1. Generelt
Disse betingelsene kommer til anvendelse såfremt de ikke fravikes med annen skriftlig avtale. Vilkår som kunden måtte fremsette i sin bestilling binder ikke Sveiseservice AS med mindre det er bekreftet skriftlig av Sveiseservice AS.

Ved kjøp av maskiner/utstyr er det kundens ansvar at disse blir brukt iht. bruksanvisning, lover og regler.

§2. Tilbud og ordre
Skriftlig tilbud er bindende i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er anført i tilbudet. Mottatt bestilling er bindende for Sveiseservice AS når Sveiseservice AS sin ordrebekreftelse er mottatt av kunden eller varen er utsendt.

§3. Priser
Leveringsdatoens priser er gjeldende når ikke annet er avtalt. Sveiseservice AS har rett til å endre priser ved endring av offentlige avgifter, toll, råvarepriser og valutakurser.

§4. Levering
Frakt bekostes av kunden såfremt det ikke er avtalt annet i tilbud. Kunden overtar risikoen for varen ved levering. Om en kjøper ønsker en spesiell forsendelsesmåte må Sveiseservice AS gjøres oppmerksom på det i tide og frakt etc. vil da bli belastet kunden iht. gjeldende satser.

§5. Retur av varer
Retur av ubrukte varer kan bare skje etter avtale, og senest 7 dager fra leveringsdato. Kreditering vil da skje med fradrag av 25%. Kjøper betaler frakt etc. i forbindelse med retur/garanti og bærer risikoen for returnerte varer inntil de er mottatt av Sveiseservice AS. Spesialbestilte varer kan ikke returneres.

§6. Reklamasjoner/mangler
Kunden er forpliktet til å sjekke varen ved mottak og innsigelser om mangler må skje skriftlig innen 7 dager fra mottak av varene. Sveiseservice AS kan kreve å undersøke varen før reklamasjon eventuelt aksepteres. Faktura fra annen leverandør som kunden har pådradd seg for å rette opp i mangler aksepteres ikke uten avtale.

§7. Betalingsvilkår
Faktura forfall er normalt 14 dager om annet ikke er avtalt. Ved for sen betaling beregnes en morarente iht. Sveiseservice AS sine til enhver tid gjeldende satser.

§8. Fakturagebyr
Fakturagebyr beregnes når kredittbeløp er lavere enn kr 400,-. Gjeldende gebyr er for tiden kr 50,-.

§9. E-faktura
Faktura kan om ønskelig sendes via e-post. Kontakt gry@sveiseservice.no for registrering av E-post adresse.

§10. Salgspant
Sveiseservice AS har salgspant i utstyret inntil hele beløpet, kjøpesummen pluss evt. omkostninger er betalt iht. pantelovens § 3-14.

§11. Force Majeure
Hvis forhold som Sveiseservice AS ikke er herre over umuliggjør eller forsinker leveransen medfører dette ikke erstatningsansvar for Sveiseservice AS.

Sveiseservice AS har ikke erstatningsansvar utover fakturaverdien, så som direkte eller indirekte produksjonstap, arbeidsutgifter, prisdifferanse, erstatnings eller forventet fortjeneste.

§12. Sikkerhetskrav
Kunden er innforstått med at produktene ved uforsiktig eller feilaktig bruk kan være farlige. Sveiseservice AS bruksanvisninger som beskriver riktig behandling såfremt kunden ber om dette i sin bestilling. Kunden forplikter seg til å gjøre seg kjent med bruks- og sikkerhetsinformasjon som gjelder produktene.

§13. Tvister
Eventuell tvist mellom selger og kjøper skal avgjøres i forliksrådet eller ved domstol , dersom det ikke oppnås enighet i minnelighet.

§14. Virkeområde
Salgs- og betalingsvilkår for Sveiseservice AS gjelder som standardvilkår fra og med 1 januar 2014

English

§1. Generally
These conditions shall apply unless they vacated by another written agreement. Terms like customer had put forward in its order does not bind Sveiseservice AS unless it is confirmed in writing by Sveiseservice AS.

Upon purchase of machinery / equipment is the customer’s responsibility to ensure that these are used acc. user guide, laws and regulations.

§2. Special orders
Written offer is binding for 30 days from the offer date, unless otherwise stated in the offer. Received an order is binding on Sveiseservice AS when Sveiseservice AS’s order confirmation is received by the customer or item is sent.

§3. Prices
Delivery charges apply unless otherwise agreed. Welding Service AS has the right to change rates by changing government taxes, customs, commodity prices and exchange rates.

§4. Delivery
Shipping paid by the customer if it is not agreed otherwise in the offer. Customer assumes the risk for the goods on delivery. If a buyer wants a special shipping need Sveiseservice AS made aware of it in time and shipping etc. will then be charged to the customer acc. current rates.

§5. Return of goods
Return of unused goods can only take place by appointment, and no later than 7 days from delivery date. Crediting will then happen to the deduction of 25%. Buyer pays shipping etc. in connection with the return / warranty and carries the risk of returned goods until they are received by Sveiseservice AS. Specially ordered goods can not be returned.

§6. Complaints / missing
The customer is obligated to check the goods upon receipt and objections concerning defects must be made in writing within 7 days from receipt of goods. Sveiseservice AS may require to inspect the goods before a complaint may be accepted. Invoice from another provider that the customer has incurred out to rectify the deficiencies are not accepted without prior agreement.

§7. Payment Terms
Invoice maturity is normally 14 days if otherwise agreed. In case of late payment calculated default interest acc. Sveiseservice AS their prevailing rates.

§8. Invoice fee
Invoice fee calculated when the credit amount is less than £ 400, -. Current fee is currently £ 50, -.

§9. E-invoicing
Invoices can be optionally sent via e-mail. Contact gry@sveiseservice.no for registration by E-mail address.

§10. Sales Pant
Welding Service AS has a lien on the equipment until the full amount, the purchase price plus any. Expenses paid acc. Mortgage Act § 3-14.

§11. Force Majeure
If matters Sveiseservice AS’s control make it impossible or delaying delivery this implies no liability for Sveiseservice AS.

Sveiseservice AS have no liability beyond the value of the invoice, such as direct or indirect loss of production, labor costs, price differential, replacement or anticipated profits.

§12. Safety requirements
Customer acknowledges that products by careless or improper use can be dangerous. Sveiseservice AS manuals describe proper treatment if the customer requests it in his order. Customer undertakes to familiarize themselves with the operating and safety information applicable products.

§13. Disputes
Any dispute between the seller and the buyer shall be settled in conciliation or a court if no agreement is reached amicably.

§14. Scope
Sales and payment conditions for Sveiseservice AS comes as standard terms as of January 1, 2014